ถาม-ตอบ 
คำถาม: หากต้องการสมัครเป็นนายหน้าของบริษัท ต้องทำอย่างไร
คำตอบ:
การสมัครเข้าเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ส่วนตัวแทนและนายหน้า ฝ่ายการตลาด 4
ตั้งอยู่ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 19

ลำดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 4
โทรศัพท์
อีเมล
1
คุณสิทธิพร  วงศ์แม่น้อย  0-2239-2059 Sittipornw@dhipaya.co.th
2
คุณสมคเน  มีโภคา    0-2239-2093 Somkanaem@dhipaya.co.th 
3
คุณธนพัต  ทองศรีจันทร์ 0-2239-2059  Thanapatt@dhipaya.co.th
4
คุณสุดใจ   อ่อนเอื้อน    0-2239-2054 Sudjaio@dhipaya.co.th
5
คุณณชรัฐ  ภาสพันธ์     0-2239-2058 Nacharathb@dhipaya.co.th   
6
คุณสังเกต ลิ้มตระกูล 0-2239-2069 sangketl@dhipaya.co.th
7
คุณวัฒนายุ สันติมิตร  0-2239-2068

Watanayus@dhipaya.co.th


 
เอกสารการสมัคร

สำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ       1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   2 ใบ

 
การค้ำประกัน   นายหน้าของบริษัท จะต้องทำสัญญาค้ำประกัน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำหรือบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ค้ำประกันโดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร
กรณีผู้สมัครอยู่ในกรุงเทพฯ บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
วงเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กรณีผู้สมัครอยู่ต่างจังหวัด บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่บริษัทฯ กำหนด
วงเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 
ค้ำประกันโดยใช้บุคคล
บุคคลผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
  • กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000.- บาทขึ้นไป
  • เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี


(กรอกใบสมัคร กรุณาใช้ Browser Chrome หรือ IE 8,10,11)

 

Copyright © 2002-2014 Dhipaya Insurance. All rights reserved.