ถาม-ตอบ 
คำถาม: หากต้องการสมัครเป็นนายหน้าของบริษัท ต้องทำอย่างไร
คำตอบ:
การสมัครเข้าเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลำดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจตัวแทนนายหน้า
โทรศัพท์
อีเมล
1
คุณธนพัต ทองศรีจันทร์ 0-2239-2200 ต่อ 4303 thanapatt@dhipaya.co.th
2
คุณสุมัทนิน วาริทสวัสดิ์            
0-2239-2200 ต่อ 1058
sumattaninv@dhipaya.co.th
3
คุณสุภาพ   ประดับการ
0-2239-2200 ต่อ 4300
supapp@dhipaya.co.th

 
เอกสารการสมัคร : เอกสารการสมัครสอบเป็นตัวแทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
การค้ำประกัน   นายหน้าของบริษัท จะต้องทำสัญญาค้ำประกัน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำหรือบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ค้ำประกันโดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร
กรณีผู้สมัครอยู่ในกรุงเทพฯ บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
วงเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กรณีผู้สมัครอยู่ต่างจังหวัด บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่บริษัทฯ กำหนด
วงเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 
ค้ำประกันโดยใช้บุคคล
บุคคลผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
  • กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000.- บาทขึ้นไป
  • เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี


(กรอกใบสมัคร กรุณาใช้ Browser Chrome หรือ IE 8,10,11)

 

Copyright © 2002-2017 Dhipaya Insurance. All rights reserved.