ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ

ตารางผลประโยชน์และเงื่อนไข

กรณีใช้ยื่นขอ VISA ให้เลือกแผน 2 เท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของสถานทูตที่จะต้องมีวงเงินประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและต้องซื้อกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตกำหนด โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อท่านสั่งซื้อกรมธรรม์(ผ่านเว็บ)และชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบรับรองการประกันภัยฯได้เองทันทีเพื่อนำไปยื่นต่อสถานทูต

**กรณียื่นขอวีซ่าเลือกแผน 2 เท่านั้น**

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท)
1) คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะฯ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(อบ.2) 1,000,000 2,000,000
2) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ต่อระยะเวลาการเดินทางหนึ่งครั้ง 500,000 1,500,000
3) คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือการส่งศพกลับประเทศ 1,000,000 2,000,000
ระยะเวลาการเดินทาง ค่าเบี้ยประกันภัย/คน
(รวมภาษีอากร)
1-7 วัน 385 580
8-14 วัน 605 720
15-22 วัน 890 1,070
23-30 วัน 1,020 1,300
31-60 วัน 1,735 2,210
61-90 วัน 2,600 3,315

เงื่อนไขประกันภัยสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ / ยื่นวีซ่า (ซื้อผ่านเว็บ)
1) ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 5-60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2) ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง
3) การนับจำนวนวันคุ้มครองสิ้นสุดเวลา 24.00 น. (เวลาประเทศไทย) นับเป็น 1 วัน
4) กรมธรรม์ซื้อได้เพียง 1 ฉบับต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง
5) ขณะซื้อกรมธรรม์ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศไทยและต้องซื้อก่อนการเดินทาง (ไม่สามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้) ทั้งนี้ วันเริ่มคุ้มครองและวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
6) การขอยกเลิกกรมธรรม์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มเดินทาง โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้และหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานไว้ 200 บาทต่อฉบับ
7) การสมัครทางเว็บนี้ต้องซื้อล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 วันและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต (กรณีอื่น ๆ โปรดติดต่อซื้อที่สำนักงานใหญ่รอรับได้ภายใน 15 นาที)
8) ระยะเวลาคุ้มครอง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ โดยเริ่มต้นคุ้มครองก่อนออกเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่มาถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน
9) ไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยและตาม เงื่อนไขกรมธรรม์
10) การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าแล้วนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง แพทย์ต้นฉบับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาขอเบิกคืนภายหลัง โดยบริษัทฯจะเทียบจ่ายให้เป็นเงินบาทไทย ณ วันที่เข้ารักษาพยาบาล
11) บริการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมงโดย SOS หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะระบุไว้ในกรมธรรม์

คลิกที่นี่เมื่อต้องการเปลี่ยนรูป 
กรุณากรอกรหัสยืนยันตามรูป 

 
 
ขั้นตอนซื้อประกันออนไลน์
 
 
1. เลือกบริการที่ต้องการ และให้รายละเอียดเพื่อคำนวณราคา
2. กรอกใบคำขอเอาประกัน
3. กรอกที่อยู่เพื่อจัดส่งกรมธรรม์
4. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 
 
FAQs
 
 
ถ้าต้องการจะตรวจสอบผลการซื้อออนไลน์ หรือตรวจสอบผลการชำระเงินจะทำอย่างไร?
ต้องสมัครสมาชิกก่อนหรือไม่?
ชำระเงินแล้วต้องการยกเลิกได้หรือไม่?
วิธีการชำระเงินมีความปลอดภัยเพียงใด?
ซื้อแล้วได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
 
ดูประกันออนไลน์อื่นๆ
 
 
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส รวม พ.ร.บ.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.
Motor Add On
พ.ร.บ.
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง(คุ้มครองทั่วโลก)
ประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ / ยื่นวีซ่า
TIPSMART
ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด
 
 
รายการกรมธรรม์
 
 
ปริมาณ 0
เบี้ยประกันภัย(฿) 0.00
 
 
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549
    **หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย