ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME กรมธรรม์ทิพย-นกแอร์ TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง เราจะได้ยินการรายงานข่าวอุบัติเหตุจากโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์ทุกวัน ดังนั้น การประกันภัยอุบัติเหตุ จึงเป็นการประกันภัยที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยบริษัท จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้ใช้ค่าทดแทนนั้น ดำรงชีวิตต่อไปในกรณีที่ทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหารายได้ หรือได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชิวติ ค่าทดแทนหรือผลประโยชน์นั้นก็จะตกแก่ผู้รับผลประโยชน์


การประกันภัยอุบัติเหตุ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
3. การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

ประกันภัยอุบัติเหตุ


ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี หากผู้เอาประกันภัยต้องการทำประกันภัยไม่เต็มปี เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ทำได้ โดยบริษัทจะคิดเบี้ย
ประกันภัยแบบตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น


ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลาทำงาน ขณะที่พักผ่อน กำลังโดยสารรถยนต์ เรือ รถไฟ
หรือ เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ก็ตาม

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือ เสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และโดยอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้น
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การตัดออกจากร่างกาย หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าอวัยวะนั้นจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งแยกเป็น ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัท จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐ หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

อัตราเบี้ยประกันภัย จะพิจารณาจากความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยของแต่ละคน อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานบัญชี จะมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าพนักงานขับรถ หรือพนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 1113,
2078, 1903, 1902
ประกันภัยอุบัติเหตุ
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549