ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เคลมประกันภัย
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมประกันสุขภาพฯ สินไหมประกันสุขภาพฯ สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
กรณีจัดซ่อมกับศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสัญญา

กรณีจัดซ่อมกับศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสัญญา ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

1.1
ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
1.2
สำเนาทะเบียนรถ
1.3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
1.4
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.5
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาติดต่อเองได้)
1.6
ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีที่นำรถไปจัดซ่อมเอง)
1.7
(ถ้ามี) กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549