ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
สินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุ
ถ้าต้องการเบิกเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
การเรียกร้องค่าสินไหม การตรวจสอบความคุ้มครอง และการส่งเอกสารเคลม สามารถติดต่อได้ที่ใดบ้าง
ช่องทางต่างๆในการติดต่อฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ
ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่
เอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
ประกันการเดินทาง : กรณีเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน
ประกันการเดินทาง : กรณีมารดา/สามี/ภรรยาของของผู้เอาประกันเจ็บป่วยร้ายแรง
ประกันการเดินทาง : กรณีจองการเดินทางไว้ แต่ไม่สามารถเดินทางได้
ประกันการเดินทาง : การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน
 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549