TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
สินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุ
บริการ Telemedicine : บริการ Telemedicine คืออะไร
บริการ Telemedicine : การติดต่อขอใช้บริการ
บริการ Telemedicine : หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ใด
ถ้าต้องการเบิกเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
การเรียกร้องค่าสินไหม การตรวจสอบความคุ้มครอง และการส่งเอกสารเคลม สามารถติดต่อได้ที่ใดบ้าง
ช่องทางต่างๆในการติดต่อฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ
ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่
เอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
ประกันการเดินทาง : กรณีเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน
ประกันการเดินทาง : กรณีมารดา/สามี/ภรรยาของของผู้เอาประกันเจ็บป่วยร้ายแรง
ประกันการเดินทาง : กรณีจองการเดินทางไว้ แต่ไม่สามารถเดินทางได้
ประกันการเดินทาง : การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าทดแทน
 

TIP Call Center

1736