TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์สินไหมรถยนต์สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทางสินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทางสินไหมทั่วไปสินไหมทั่วไป
 
ร้านกระจก
ร้านกระจก   
ภาค : จังหวัด :
ลำดับ
ร้านซ่อมกระจก
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
11กลาสเทค (ประเทศไทย) บจ. (สาขารัตนาธิเบศร์)25/22-23 หมู่ที่ 9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรีนนทบุรี02-527-5850,
02-969-8223,
081-8165390
 
12กลาสเทค (ประเทศไทย) บจ. (สาขาศรีนครินทร์)295 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศกรุงเทพมหานคร02-747-1733-4,
081-8165390,
086-3447672
 
13กลาสเทค(ประเทศไทย) บจ.228,230,232,234 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร02-943-5900 
14กิตติพัฒน์ (2005)71/43 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรีสระบุรี036-731220,
086-3075479,
036-731219-20
 
15กิมอุ่นกระจกรถยนต์64/175 ถนนพระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรังตรัง075-218378,
081-8949606,
086-4792356
 
16คลังกระจกรถยนต์19/2 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ตภูเก็ต076-377655,
076-238831
 
17คลังกระจกรถยนต์ทุ่งสง หจก.115/3 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราช075-420022,
075-420022,
081-3978012
 
18คลังกระจกรถยนต์นครศรี7/4 หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-432-285 
19เคพีพี กลาส บจ.440, 442 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-717222,
055-717223,
084-1808379
 
20จิ้นเห้งกระจกรถยนต์12/3 หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนองระนอง077-825581,
081-8703923,
089-2765454
 
<< < 2 / 16 > >>

TIP Call Center

1736