ถาม-ตอบ 
คำถาม: หากต้องการสมัครเป็นตัวแทนของบริษัท ต้องทำอย่างไร
คำตอบ:

 
 

การสมัครเข้าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ส่วนสำนักงานตัวแทนและระบบทะเบียนสถิติ
ชั้น 20 อาคารถนนพระราม 3

ลำดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจตัวแทนนายหน้า
โทรศัพท์
อีเมล
1
คุณชนม์นิภา  ประเสริฐจีรังกุล
0-2239-2200 ต่อ 2160 chonnipap@dhipaya.co.th
2
คุณกมลธร ยิ้มเจริญ
0-2239-2200 ต่อ 2062
kamolthorny@dhipaya.co.th
3
คุณอังคณา สุภาพ
0-2239-2200 ต่อ 4302
angkhanas@dhipaya.co.th

 
เอกสารการสมัคร : เอกสารการสมัครสอบเป็นตัวแทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
การค้ำประกัน ตัวแทนของบริษัท จะต้องทำสัญญาค้ำประกัน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำหรือบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ค้ำประกันโดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร
กรณีผู้สมัครอยู่ในกรุงเทพฯ บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
วงเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กรณีผู้สมัครอยู่ต่างจังหวัด บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่บริษัทฯ กำหนด
วงเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 
ค้ำประกันโดยบุคคล
 
กรณีค้ำประกัน เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
  • เป็นข้าราชการระดับ ซี.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าหัวหน้าแผนกขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 60 ปี
กรณีค้ำประกัน เป็นพนักงานบริษัทเอกชน บุคคลผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
  • มีอายุงานไม่ต่ากว่า 2 ปี และมีอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
  • อายุไม่เกิน 60 ปี

 

ประกาศกำหนดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย


(กรอกใบสมัคร กรุณาใช้ Browser Chrome หรือ IE 8,10,11)

 

 

Copyright © 2002-2019 Dhipaya Insurance. All rights reserved.