ถาม-ตอบ 
คำถาม: กรณีเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน สามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในต่างประเทศได้หรือไม่
คำตอบ:
ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในต่างประเทศอันเนื่องมาจากโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
 

 

Copyright © 2002-2018 Dhipaya Insurance. All rights reserved.