ถาม-ตอบ 
คำถาม: ประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหน ?
คำตอบ:
การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ กับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภทให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกเป็น 7 หมวด ได้แก่

1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
   - ค่าห้องและค่าอาหาร
   - ค่าบริการทั่วไป
   - ค่าใช้จ่ายกรณีมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเพราะการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ

2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด และค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3) การดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย สำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5) การคลอดบุตร ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย ในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตร

6) การรักษาฟันแบบจำกัด ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการโดยทันตแพทย์

7) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ให้ความคุ้มครองโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์
 

Copyright © 2002-2018 Dhipaya Insurance. All rights reserved.