ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และครอบคลุมอาณาเขตแค่ไหน?
การทำประกันภัยนี้ต้องมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ และผู้เอาประกันภัยควรมีอายุเท่าไร?
ระยะเวลาการประกันภัยเป็นอย่างไร?
กรมธรรม์ประกันภัยนี้สามารถระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้กี่คน?
ค่ารักษาพยาบาลในที่นี้ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยหรือไม่?
ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกซ้ำซ้อน จากหน่วยงานที่ให้สวัสดิการได้หรือไม่?
ผู้เอาประกันภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้กี่ครั้ง?
ถ้าจะทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ในการทำประกันภัย มีการกำหนดวงเงินเอาประกันภัยอย่างไร?
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ จะให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามแทนได้หรือไม่?
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้หรือไม่?
การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไข้ในหรือไม่?
เอกสารประกอบที่จะใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง?
เอกสารที่จะใช้ประกอบกรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพ มีอะไรบ้าง?
เอกสารที่จะใช้ประกอบกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีอะไรบ้าง?
ผู้เอาประกันภัย ต้องเดินทางมารับกรมธรรม์ด้วยตนเองหรือไม่?
ทางบริษัทจะมีหนังสือแจ้งกรณีที่ กรมธรรม์ใกล้หมดความคุ้มครองหรือไม่?
ถ้าลูกค้าต้องการแจ้งต่ออายุการประกันภัย จะสามารถแจ้งได้โดยวิธีใด?
 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549