TIP
Call Center

1736
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และมีอาณาเขตการคุ้มครองอย่างไร?
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีระยะเวลาคุ้มครองกี่วัน?
วงเงินประกันภัยขั้นต่ำสุด และสูงสุดเท่าไร และมีการกำหนดอายุผู้เอาประกันภัยไว้อย่างไร?
คุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยหรือไม่?
วงเงินค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย?
คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่?
ขั้นตอนการทำประกันภัยต้องทำอย่างไร?
กรณีต้องการทำประกันภัยแบบกลุ่ม มีขั้นตอนในการทำประกันภัยอย่างไร?
ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งทำประกันภัยได้โดยวิธีใด?
เอกสารประกอบที่จะใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง?
เอกสารที่จะใช้ประกอบกรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพมีอะไรบ้าง?
เอกสารที่จะใช้ประกอบกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเดินทางมีอะไรบ้าง?
กรณีเดินทางไปต่างประเทศนั้น บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือของตนเองหรือไม่?
บริษัทมีการจัดส่งกรมธรรม์อย่างไร?
 

TIP Call Center

1736