TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ประวัติบริษัท

พ.ศ.2494
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

พ.ศ.2507
ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ มาเป็นของกระทรวงการคลังส่วนหนึ่ง

พ.ศ.2518
ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นของกระทรวง การคลังอีกส่วนหนึ่ง ทำให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถึง 55.6% เป็นผลให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ.2533
บริษัทฯ ได้เปิดทำการที่อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นของตนเอง เป็นอาคาร 7 ชั้น ตั้งอยู่ ณ 63/2 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2533 และบริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทดีเด่นแห่งปี ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติ สูงสุดของบริษัทฯและพนักงานทุกคน

 

 


พ.ศ.2536
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังกระจายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังเหลือเพียง 5.24 %


พ.ศ.2537
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และในเดือนมีนาคม พ.ศ.2538 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเรื่องการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการบริษัทฯ ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และพร้อมที่จะแข่งขันในภาวะการแข่งขันเสรีของธุรกิจประกันภัยตามข้อตกลงของแกตต์ (GATT)


พ.ศ.2538
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


พ.ศ.2542
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services Limited แห่งประเทศอังกฤษ ทำให้ทิพยประกันภัยเป็น " บริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้ ISO 9002 ทุกระบบขององค์กร"


พ.ศ.2544
ครบรอบ 50 ปี แห่งความมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ผนวกกับบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ และ เอกชน ให้เป็นผู้รับประกันภัยในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ ความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยของประเทศ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมติดอันดับ 2ของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยกว่า 77 บริษัท และมีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ


พ.ศ.2545
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบเดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริการ บริษัทฯจึงได้เปิด Dhipaya Service Center (DSC) หรือศูนย์ทิพยบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การให้บริการแบบครบวงจร One Stop Serviceเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ติดต่อทำประกัน,การติดต่อสอบถาม, การติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิด Claims Photo Centerศูนย์การบริการเคลมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้านสินไหมรถยนต์อีกด้วย


พ.ศ.2546
บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร The Best Performance - Financials 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัลดังกล่าวเพียง 5 บริษัทเท่านั้น จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้เป็นผู้รับประกันภัยงานระดับชาติด้วย ได้แก่ การประกันภัยโรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน เป็นแห่งแรกของโลก, การประกันภัยการขนส่งหมีแพนด้า " ช่วง ช่วง" และ " หลินฮุ่ย" 2 ฑูตสันถวไมตรีไทย - จีน จากประเทศจีน, การประกันภัยแสตมป์มูลค่า 200 ล้านบาทในงานแสตมป์โลก และการรับประกันภัยความซื่อสัตย์ของสลากกินแบ่งรัฐบาล (เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว) และในเดือนพฤศจิกายนบริษัทได้เปลี่ยนประตูหน้าเป็นประตูด้านที่ติดกับถนนเทอดพระเกียรติ (ถนนเทียนร่วมมิตร) และใช้ชื่อประตูว่า ประตู " ทิพยเทอดพระเกียรติ" เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


พ.ศ.2547
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของโลกที่รับประกันภัย " ไข้หวัดนก" ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในขณะนั้นทำให้เกษตรกรไทยลดความเสี่ยง และคลายความกังวลใจได้มากนอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพการบริการด้วยการเข้าร่วมโครงการ " ประกันทันใจ ด้วยบัตรใบเดียว" ของบริษัท เบสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการขอสินเชื่อประกันภัยรถยนต์ โดยใช้เพียง " บัตรประชาชน" เท่านั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่อาทิเช่น พ่อค้า - แม่ค้า ที่ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ให้สามารถขออนุมัติสินเชื่อเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการได้ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการเปิดสำนักงานตัวแทนที่ศรีราชาเป็นแห่งที่ 15

สำหรับปี 2547 ยังเน้นการขยายธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันภัย และการลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการเพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำระบบวางแปน และตั้งงบประมาณเชิงสัมฤทธิเข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งจะดำเนินการขยายเครือข่ายให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มสาขาอีก 4 แห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ พร้อมเพิ่มสำนักงานตัวแทนอีก 5 แห่ง จากปัจจุบันที่มีสำนักงานสาขา 15 แห่ง และสำนักงานตัวแทน 17 แห่ง


พ.ศ.2548
นับเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ จากเหตุการณ์มหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ส่งอาสาสมัครทิพยบรรเทาภัย " หน่วยหนุมาน" พร้อมรถบรรเทาภัยเพื่อประชาชนไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องคอยผวากับเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อมานาน จึงได้จัดทำ Radio Spot เพลง " คนไทยไม่ทิ้งกัน" ขับร้องโดย คุณ กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี โดยมีเนื้อหาเพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจให้กับทุกคนในสังคม

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับประกันภัยการก่อการร้ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในแผ่นดินเกิดของตัวเอง และรับประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทที่ติดตั้งอุปกรณ์เติมก๊าซ NGV เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการประหยัดพลังงานที่ต้องการให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ NGV

บริษัท ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านบาท และยังได้ขยายการบริการสู่ภูมิภาคด้วยการเปิดสำนักงาน สาขาเพิ่มอีก 4 แห่งได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขานนทบุรี สาขาเชียงราย และยังได้จัดทำโครงการ " Smart Branch" ฉลาดคน ฉลาดงาน ฉลาดพัฒนาสาขา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของสาขาทั่วประเทศ และยังมีการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปด้วย จึงมีโครงการ " Dhipaya IT Year" ด้วยสโลแกน " ทิพยพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลกับ IT Year" เพื่อให้พนักงานมีความตื่นตัวในการใช้ IT และนำมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พ.ศ.2549
เป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ การสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตามโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน 33 วัด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาภัยก่อการร้าย, ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่, ร่วมสร้างพระประธาน " พระพุทธรัตนมณีมหาปฏิมากร" เป็นต้น

และจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการเพื่อการเป็นบริษัทประกันภัยที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นเป็นอันดับ 3 ของผลประกอบการปี 2548 จากกรมการประกันภัย

ด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ทิพยประกันภัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ โครงการ " ทิพยตะกาฟูล" เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Insurance) โครงการ " Bancassurance" 2006" ที่ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า เช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เข้าถึงการบริการของบริษัทได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โครงการ " ประกันสังคม สุขใจ เมื่อประกันภัยกับทิพย" ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ฯลฯ

พ.ศ.2550
ในวโรกาสมิ่งมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ จัดกิจกรรมสาธารณกุศล โครงการ " พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้บริการกับลูกค้ามากขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า จัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเงินฝากกรุงไทยปลอดภัยกว่า บัตรเครดิตเคทีซี-ทิพยประกันภัย ไทยเทเนียม มาสเตอร์การ์ด โครงการประกันสุขภาพลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ของธนาคารออมสิน โครงการจำหน่าย พรบ. ผ่านกรมการขนส่งทางบก

ด้านการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ของผลประกอบการปี 2549 จากกรมการประกันภัย

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน โดยได้ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เริ่มจากการติดตั้งถังก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์ทุกคันของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียม ปิดไฟทุกดวง และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในระหว่างพักกลางวัน รณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ จัดทำถุงผ้าแจกให้กับลูกค้า และสื่อมวลชน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น


พ.ศ.2551
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทิพยประกันภัยร่วมน้อมรำลึกอาลัย แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านนอกจากนี้ยังได้จัดทำปฏิทินสุนัขทรงเลี้ยง ประจำปี 2552 จำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ กว.

บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประเมินคุณภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เพิ่มศักยภาพสู่ความเป็นหนึ่งแห่งการบริการด้วยการนำเสนอบัตร " TIP SMART" นับเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย และ " บัตรกรุงไทย-ทิพยประกันภัย พริวิเรจ วีซ่า เดบิต" (KTB-DHIPAYA Privilege VISA Debit Card) บัตรเดียวที่ให้ครบทุกด้านด้วยคุณสมบัติที่เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตรส่วนลด และยังได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกแห่งทั่วโลกด้วย ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมด้วยการเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ จังหวัดสระบุรี เป็นสาขาที่ 20 และจังหวัดตรัง เป็นสาขาที่ 21

จัดกิจกรรมทำความดีไม่มีสิ้นสุด หลายโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ โครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง, โครงการปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติและโครงการพลังทิพยรักษ์โลก

พ.ศ.2552
เป็นปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทย และต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย แต่บริษัทฯก็สามารถฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้ ด้วยพลังกายและพลังใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างทุ่มเท ด้วยการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดจึงก่อเกิดโครงการมากมายในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ "Smart Team Tip Smart" โครงการ "เหนือกว่าความรักความห่วงใย" เป็นต้น

 

และไม่ว่าจะประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯได้ทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา คือ การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
กับโครงการ"ทิพยทำความดีไม่มีสิ้นสุด" โดยได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมการช่วยเหลือสังคมทุกด้าน นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการ "พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้กับพนักงานในองค์กร และพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีคุณธรรม" ร่วมกับ
อีก 15 องค์กร โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการแกนนำจิตอาสาในบริษัทฯ เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ CSR อย่างยั่งยืนต่อไป


พ.ศ.2553
จากภาวะความรุนแรงทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดการโจรกรรม และการก่อการร้าย ส่งผลให้สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางธุรกิจ เสียหายมากมาย ทำให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น บริษัทฯจึงได้พัฒนาการบริการ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ

พัฒนาทางเลือกใหม่ในการบริการให้กับลูกค้ากับ KTB Shop Smart Pearl Card ความคุ้มครองที่แตกต่าง เมื่อถูกโจรกรรมเงินจากการกดตู้ ATM ของธนาคารกรงุ ไทย และการถกู โจรกรรมเงนิ ในบญั ชธี นาคาร และ Dhipaya Motor Add On ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ พร้อมทั้งขยายศักยภาพการบริการด้วยการเพิ่มสำนักงานสาขาอีก 5 แห่งคือ สาขาศูนย์ราชการ สาขาร้อยเอ็ด สาขานครศรีธรรมราช สาขาพระราม 2 และสาขาสมุทรปราการ

ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ด้วยการทำความดีไม่มีสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของปี การให้กำลังใจคนกรุงเทพฯ จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ด้วยการแจกน้ำทิพย ให้กับประชาชน ที่มาร่วมทำบุญเมือง ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลเป็นประจำทุกปี

พ.ศ.2554
จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย นำความสูญเสียและความทุกข์ยากมาสู่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก แต่ในวิกฤตการณ์น้ำท่วม ก็ยังมีปรากฎการณ์แห่งน้ำใจ ที่หลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัยอย่างไม่ขาดสาย ทิพยประกันภัยก็เป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจ ที่อยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไทยในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกช่องทาง ที่จะสามารถช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ประสบภัยไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ผู้ประสบภัย และการรวมพลังน้ำใจของพนักงานจิตอาสาทิพยประกันภัย ในการทำกระสอบทราบป้องกันน้ำท่วม การจัดทำถุงยังชีพ การทำ EM Ball เพื่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการช่วยขนย้ายอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัย ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย

การช่วยเหลือสังคม ถือเป็นภาระกิจหนึ่งของบริษัทฯ ควบคู่ไปการการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการด้านสินไหมรถยนต์ด้วยการเปิดตัวโครงการ "ทิพยจัดให้รถใช้ัระหว่างซ่อม" และ "TIP Smart Survey" นำเทคโนโลยีระบบ 3G มาใช้บนอุปกรณ์ Tablet ในการทำเคลมเป็นเจ้าแรก เป็นการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมขยายศักยภาพการบริการด้วยการเปิดสำนักงานสาขาอยุธยา และสำนักงานสาขาเพชรบูรณ์

และอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ด้วยรางวัลเกียรติยศจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ที่รับรองถึงคุณภาพในการบริหารงาน และคุณภาพในการบริการ ล่าสุดกับรางวัล "คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ" 2010/12 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) รางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทุกระบบขององค์กรและทุกสาขาทั่วประเทศ จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2555
จากความมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการบริการ บริษัทฯจึงได้จัดโครงการ ESQ (Excellent Service Quality) ที่สุดของการให้บริการ และคุณภาพอันดับหนึ่งของไทย เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมใจกันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากการสร้างสรรค์งานบริการที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทฯก็ยังคงรักษาคุณภาพการบริหารงานได้อย่างมั่นคง จนได้รับรางวัลเกียรติยศ "บริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร" ประจำปี 2555 (Prime Minister&rsquos Insurance Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และรางวัล "Investors"s Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มอบให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับคะแนน 100% จากการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (AGM) ต่อเนื่อง 4 ปี (ปี พ.ศ. 2552- ปี พ.ศ. 2555)

เนื่องในปีมหามงคลธรรมาภิสมัย พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ บริษัทฯจึงได้จัดโครงการ อุปสมทบหมู่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และถวายเป็นพระกุศลคล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

และในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ "FIFA Futsal World Cup 2012" บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการ "รวมพลังใจ ฟุตซอลไทยสู้ฟุตซอลโลก" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยมอบเงินรางวัลแห่งความสำเร็จ หลังฟุตซอลทีมชาติไทยก้าวผ่านเข้าสู่รอบ 2 ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และสนับสนุนการเปิดตัว "THAILAND FULSAL BUS" รถประจำทีมชาติฟุตซอลไทย ในการออกแบบตกแต่งเป็นสีธงชาติไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตของทีมชาติฟุตซอลไทย


พ.ศ.2556
เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย บริษัทฯจึงมุ่งมั่นในการขยายงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในการเพิ่มช่องทางการทำประกันภัยได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ จำกัดและ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นต้น

สำหรับการช่วยเหลือสังคมในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ "เมาไม่ขับ ทิพยขับให้" เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นปีแรกที่เริ่มโครงการดังกล่าว และเปิดกว้างให้ทั้งประชาชนทั่วไป และลูกค้าที่ทำประกันกับทิพยประกันภัย เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสถานที่ดื่ม ไปส่งถึงบ้านฟรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเริ่มโครงการฯในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คือโครงการ "ทิพยทั่วไทย ก้าวไกลทั่วโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการเผยแพร่พระบารมีขององค์พระแก้วมรกต นำสิริมงคลไปทั่วไทย และทั่วโลก ในรูปแบบของสื่อปฏิทิน พิมพ์ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้อย่างวิจิตรงดงาม และโครงการ CSR ที่ได้ทำต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายปี คือ โครงการมอบป้าย CSR ทิพยประกันภัย-ตำรวจ และในปีนี้ได้มีการมอบป้าย CSR ตำรวจภูธร ให้กับตำรวจภูธร ภาค 1 จำนวน 1,460 ป้ายทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดต่างๆ

จากผลการดำเนินงานทั้งด้านการขยายงานประกันวินาศภัย ควบคู่ไปกับการริเริ่มและพัฒนาโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Professionals Award 2013 ในสาขา ที่สุดองค์กรประกันวินาศภัยแห่งปี จากสถาบัน International Association of Direct Selling Company (IADSC) และนิตยสาร Thailand Professionals ให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังมีการช่วยเหลือสังคมอย่างดีเยี่ยม

 

พ.ศ.2557
บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการก้าวสู่ความสำเร็จในระดับเอเซียแปซิฟิคกับรางวัล "Asia"s 200 Best under a Billion Award" ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรก และรายเดียว ที่ได้รับการจัดอันดับเข้าสู่ทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค จากนิตยสาร Forbes Asia และยังได้รับรางวัล "Investors" Choice Award 2014" ประเภทคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียวที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและฐานะความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ดำเนินมาต่อเนื่องกว่า 60 ปี

ในปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าสร้างการจำจำแบรนด์ และตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบ สติกเกอร์ไลน์ สุดชิค เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ขั้นเทพ "หนุมานทิพย" เพื่อเป็นตัวแทนอารมณ์ ความรู้สึก และมิตรภาพดีๆ ที่มอบให้ เสมือนเป็นตัวแทนของทิพยประกันภัย พร้อมคำพูดโดนๆ จำนวน 16 แบบ โดยแนวความคิดของไลน์สติกเกอร์ชุดนี้ เป็นคาเร็กเตอร์ ของหนุมาน พญาชิงชัย ซึ่งเป็นโลโก้ของบริษัทฯ เป็นเทพที่ไม่มีวันตาย และเป็นทหารเอกของพระรามที่คอยปกป้องคุ้มครอง เสี่ยงภัยแทนพระราม เช่นเดียวกับทิพยประกันภัยที่มีความมั่นคง และพร้อมที่จะให้บริการคุ้มครองความเสี่ยงภัยให้กับลูกค้าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีคาเร็กเตอร์พิเศษ "go to AEC" เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในนามคนไทยทั้งแผ่นดิน ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบเทพๆ อย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมดีๆ ชิงรางวัลมากมาย ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การ Like และ Share Sticker Line หนุมานด้วย

และด้วยไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตไม่อยู่กับที่ ต้องเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงได้ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการเปิดตัวแพ็คเกจประกันภัย 3 รูปแบบใหม่ ได้แก่ "TIP MOTOR 3 PLUS" ประกันภัยรถยนต์ที่จ่ายเบาๆ ไร้กังวลเกินคาด "TIP HOME PLUS" ประกันภัยที่อยู่อาศัยคุ้มครองทุกเรื่องในบ้าน หมดห่วงแม้เรื่องเล็กๆ และ "TIP FORTY PLUS" ประกันที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ตั้งแต่อายุ 40-65 ปี "ยิ่งแก่ ยิ่งคุ้ม เกินคาด" ซึ่งให้การคุ้มครองกระดูกแตกหัก และชดเชยค่ารถเข็นในกรณีแพทย์สั่งด้วย


พ.ศ.2558
นับเป็นอีกหนึ่งปีที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับพระราชทาน "รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น" ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดกองทุน ต่ำกว่าพันล้านบาท ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สร้างนวัตกรรมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการบริการที่สะดวดรวดเร็ว เข้ากับยุคสังคมดิจิทัล กับApplication "TIP Flash Claim" เคลมเร็ว เคลมง่าย ได้ทุกที่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคเร่งด่วน ไม่ต้องรอพนักงานสำรวจภัย สามารถเปิดเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ได้เอง ใส่ข้อมูลไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังค้นหา โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถ กำหนดวันเข้าซ่อม และติดตามความคืบหน้าในการซ่อมได้อีกด้วย ใช้งานได้ทั้งในระบบ Android และ IOS

เปิดตัว "พ.ร.บ. ยุคใหม่ มั่นใจ ออนไลน์" โดยเป็นการซื้อประกันภัยรถยนต์ รูปแบบใหม่ ที่ลูกค้าสามารถซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-11 ทั่วประเทศ ซื้อปุ๊บรับปั๊บ รับความคุ้มครองและกรมธรรม์กลับบ้านได้ทันที

เพิ่มช่องทางการบริการผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ในการให้บริการรับประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ( พ.ร.บ.) และบริการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

พ.ศ.2559
เป็นวาระที่พสกนิกรไทยอยู่ในภาวะวิปโยคโศกศัลย์อย่างที่สุด ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้น้อมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ด้วยการจัดพิธีน้อมถวายความอาลัย และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ "รวมพลังแห่งความภักดี" ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเป็นการสืบสาน พระราชปณิธานในการทำความดีที่ยั่งยืนของพระองค์ท่าน ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจัดโครงการ "รวมพลังชาวทิพยร่วมใจ ทำดีทั่วไทยถวายพ่อหลวง" โดยจัดกิจกรรมทำความดีหลายรูปแบบ ตามสถานที่ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งทุกกิจกรรมความดี จะมีการปักหมุดลงบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ที่ไปจัดกิจกรรม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งได้ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ติดตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ความสูง 63 เมตร เพื่อน้อมถวายความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังร่วมสนับสนุนการจัดทำสมุดภาพเทิดพระเกียรติ ชุดสรรเสริญพระบารมี เพื่อมอบให้กับประชาชน ที่มาถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บริษัท ฯ จะยังคง ยึดมั่นดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จัดกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งก่อนที่จะถึงวาระแห่งความโศกเศร้านี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ"My King In My Heart" จากใจราษฎร์แด่ราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยการเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมถวายพระพรและบอกความในใจแด่พระองค์ท่าน ผ่านห้องถวายพระพรระบบ Digital Interactive ตลอดเดือนมิถุนายน 2559

ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนในโครงการ Village To The World ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ชุมชน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เป็น CEO Village Ambassadors เชิญชวนไปท่องเที่ยว "ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม" ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบชุมชนต้นแบบของการจัดทริป CSR Outing ในชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และยังเป็นบริษัทประกันภัยแห่งเดียวในโครงการนี้

มุ่งพัฒนานวัตกรรมสู่การเป็นดิจิทัลอินชัวรันส์ (Digital Insurance) ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มาเพิ่มช่องทางในการให้บริการ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว สามารถซื้อประกันภัยทางเว็บไซต์ TIPINSURE.com ซื้อง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยได้รับรางวัล "Investors" Choice Award 2016" ประเภทคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และยังได้รับรางวัล "บริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งแสดงถึงความมั่นคง และศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการบริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

วาระสำคัญยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยอีกเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับขึ้นครองราชย์ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ทรงขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ของราชวงศ์จักรีสืบต่อไป ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

พ.ศ.2560
ผู้บริหารและพนักงาน รวมพลังทำความดีทั่วไทยถวายในหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้

 

  • จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 70 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
  • กิจกรรมรวมพลังแปรอักษร ในโอกาสครบรอบ 100 วัน แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  • จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำดีทั่วไทยถวายพ่อหลวง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 99,999 ดอก
  • จัดโครงการทิพยรวมพลัง ปลูกดอกดาวเรืองสว่างไสว ถวายพ่อหลวง เพาะเมล็ด และต้นกล้า รวมทั้งแปรอักษร
  • ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศลแสงเทียนบันดาลใจ โดยร่วมร้องเพลงของ "พ่อ" เพื่อสานต่อพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก
  • สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "BLACK VALENTINE Charity Concert เพราะรักแท้คือการให้...ไม่สิ้นสุด" รายได้สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และร่วมประมูลภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ


ในปีนี้ ทิพยประกันภัย ยังออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ได้แก่ "TIP LADY" ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้น 1 ที่มีความคุ้มครอง และสิทธิพิเศษ สำหรับผู้หญิงตลอด 24 ชั่วโมง เช่น รถเสีย รถดับ ให้บินกลับยกแก๊ง, ดื่มแล้วอยากกลับ Tip Lady ขับให้, อุบัติเหตุเสียโฉมให้ศัลยกรรมมูลค่าหนึ่งล้านบาท, กระเป๋าแบรนด์เนมรวมถึง Gadget ถูกโจรกรรมเคลมได้, น้ำมันหมดกุญแจหาย Tip Lady ดูแลให้ รวมถึงโครงการ TIP LADY Club ที่ให้บริการความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงส่วนลด ร้านค้า และบริการ สิทธิพิเศษต่าง ๆ

และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของระบบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร บริษัทฯ ได้ส่งหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาพร้อมทีมงานจากสำนักงานใหญ่และสาขาในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเร่งด่วน จัดรถยกช่วยเหลือทั้งลูกค้าและประชาชนทั่วไปฟรี จัดส่งมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคลงพื้นที่ทันที นอกจากนั้นยังได้จัดทีมสินไหมลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านของลูกค้าพร้อมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นทันที โดยไม่ต้องรอ
ให้ลูกค้าแจ้งเคลมเข้ามา สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และลูกค้าที่ทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยและขยายภัยน้ำท่วมชดใช้เบื้องต้นให้ทันที พร้อมส่งหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือน

บริษัทฯ ยังได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำไตรมาส 2-3/2560 เป็นองค์กรที่ดำเนินการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยรวม ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ประเภท "Single Fund กลุ่มเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สร้างความภูมิใจให้กับชาวทิพยประกันภัยอย่างหาที่สุดมิได้

พ.ศ.2561
บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ "ทิพยประกันภัยสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา" โดยนำนักเรียนกว่า 4,000 คน ไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามหลักแนวความคิด ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี และโครงการ "ทิพยตามรอยพระราชา"นำเยาวชนที่ผ่านการบวชเณร ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย จำนวน 30 คน ไปทัศนศึกษา วัดของพ่อ เรียนรู้ที่บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน ณ วัดพระราม 9 และชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

ในด้านการช่วยเหลือสังคมนอกจากโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำโครงการ "ทิพยเตือนภัย ร่วมลดอุบัติเหตุการจราจร"โดยร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ.91 เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน อีกทั้งยังได้สนับสนุนโครงการ "เที่ยวให้สุด ปักหมุด สุดแดนใต้"และกิจกรรม "รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้"อาทิ ปั่นจักรยานและขี่เจ็ทสกี (กรุงเทพ-เบตง), ละครซีรีส์, การจัดเดินแฟชั่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมุมมองใหม่ ให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้เห็นมุมมองที่สวยงาม ลดทัศนคติเชิงลบจากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบอละเวน แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เกิดรอยแตก มวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนหลายพันหลังเสียหาย ประชาชนชาวลาวได้รับความเดือดร้อน สูญหาย และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ก็ได้เข้าไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวลาวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวระบบ TIP Gateway เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม Start Up ให้สามารถนำโครงการต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกับระบบประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และบริษัทฯ ยังได้เปิดตัวห้อง TIP Inspiration Chamber (TIP IC) ที่มีความทันสมัยเพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลความรู้ คิดค้น และสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม Start Up, บุคคลทั่วไป และพนักงาน

สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (2552-2561) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, รางวัลการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับดี-ดีเลิศ หรือ CGR 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท "Single Fund กลุ่มหน่วยงานเอกชน ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท"จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

พ.ศ.2562
นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ทิพยประกันภัยยังได้เปิดตัวโครงการ "Tip Smart Assist" พนักงานสำรวจภัย (Surveyor) ทีมใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลที่ต้องการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ลูกค้าของ ทิพยประกันภัยก็ตาม

และจากเหตุการณ์พายุปาบึก และพายุโพดุล พัดถล่มสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวไทย ทิพยประกันภัยมีความห่วงใย ส่งหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและ ทีม Tip Smart Assist ลงพื้นที่โดยทันทีพร้อมช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและลองกองตันหยงมัสจากแดนใต้ ไปมอบให้ผู้ประสบภัย และช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลด

รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดมลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและพนักงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นฝอยละอองน้ำบนดาดฟ้า อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 เพื่อดักจับและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลา พร้อมจัดหาหน้ากากกันฝุ่นมอบให้กับพนักงานทุกคนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จอีกปีที่ทิพยประกันภัย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในแขนงต่าง ๆ มากมาย เช่น

 • รางวัล Most Innovation Customer Service Initiative บริษัทที่ริเริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริการลูกค้าในมิติต่าง ๆ
 • รางวัลชนะเลิศ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท Single fund กลุ่มหน่วยงานเอกชนที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
 • รางวัล Best General Insurance Company of The Year (รางวัลสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมประจำปี)
 • รางวัล Best Innovation and Diversification (รางวัลสำหรับบริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปีด้านการพัฒนานวัตกรรมประกันภัยอย่างต่อเนื่อง)
 • รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand (บริษัทประกันภัยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดประกันภัย)
 • รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 และบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น
 • รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม
 • รางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ปี 2562 สาขาบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นด้านธุรกิจประกันภัย

 

TIP Call Center

1736