ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
งบกระแสเงินสด
ประจำปี
งบกระแสเงินสด(สิ้นสุดวันที่...)
ดาวน์โหลด
2560
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 61 และ 60
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 61 และ 60  
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 61 และ 60  
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 61 และ 60  
2560
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 60 และ 59
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 60 และ 59 สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 60 และ 59 สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 60 และ 59 สำหรับปี
2559
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 59 และ 58
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 59 และ 58 สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 59 และ 58 สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 59 และ 58 สำหรับปี
2558
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 58 และ 57
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 58 และ 57
สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 58 และ 57
สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 58 และ 57
สำหรับปี
2557
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 57 และ 56
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 57 และ 56
สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 57 และ 56
สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 57 และ 56
สำหรับปี
2556
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 56 และ 55
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 56 และ 55
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 56 และ 55
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 56 และ 55
2555
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 55 และ 54
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 55 และ 54
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 55 และ 54
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 55 และ 54
2554
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 54 และ 53
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 54 และ 53
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 54 และ 53
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 54 และ 53
2553
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 53 และ 52
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 53 และ 52
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 53 และ 52
สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 53 และ 52
2552
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 52 และ 51
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 52 และ 51
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 52 และ 51
สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 52 และ 51
2551
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 51 และ 50
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 51 และ 50
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 51 และ 50
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 51 และ 50
2550
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 50 และ 49
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 50 และ 49
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 50 และ 49
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 50 และ 49
2549
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 49 และ 48
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 49 และ 48
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 49 และ 48
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 49 และ 48
2548
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 48 และ 47
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 48 และ 47
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 48 และ 47
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 48 และ 47
2547
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 47 และ 46
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 47 และ 46
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 47 และ 46
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 47 และ 46
2546
ไตรมาส 1.....................
31 มี.ค. 46 และ 45
ไตรมาส 2.....................
30 มิ.ย. 46 และ 45
ไตรมาส 3.....................
30 ก.ย. 46 และ 45
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 46 และ 45
2545
สำหรับปี........................
31 ธ.ค. 45 และ 44
 

 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549