ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
งบกระแสเงินสด
ประจำปี
งบกระแสเงินสด (สิ้นสุดวันที่...)
Download
2561
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2561 และ 2560
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2561 และ 2560 สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2561 และ 2560  
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2561 และ 2560
 
2560
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2560 และ 2559
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2560 และ 2559 สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2560 และ 2559 สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2560 และ 2559
สำหรับปี
2559
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2559 และ 2558
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2559 และ 2558 สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2559 และ 2558 สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2559 และ 2558
สำหรับปี
2558
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2558 และ 2557
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2558 และ 2557
สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2558 และ 2557
สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2558 และ 2557
สำหรับปี
2557
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2557 และ 2556
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2557 และ 2556
สำหรับงวดหกเดือน
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2557 และ 2556
สำหรับงวดเก้าเดือน
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2557 และ 2556
สำหรับปี
2556
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2556 และ 2555
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2556 และ 2555
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2556 และ 2555
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2556 และ 2555
2555
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2555 และ 2554
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2555 และ 2554
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2555 และ 2554
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2555 และ 2554
2554
ไตรมาส 1.............
31 มี.ค. 2554 และ 2553
ไตรมาส 2.............
30 มิ.ย. 2554 และ 2553
ไตรมาส 3.............
30 ก.ย. 2554 และ 2553
สำหรับปี..................
31 ธ.ค. 2554 และ 2553

 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549