ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง เราจะได้ยินการรายงานข่าวอุบัติเหตุจากโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์ทุกวัน ดังนั้น การประกันภัยอุบัติเหตุ จึงเป็นการประกันภัยที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยบริษัท จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้ใช้ค่าทดแทนนั้น ดำรงชีวิตต่อไปในกรณีที่ทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหารายได้ หรือได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชิวติ ค่าทดแทนหรือผลประโยชน์นั้นก็จะตกแก่ผู้รับผลประโยชน์


การประกันภัยอุบัติเหตุ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
3. การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

ประกันภัยอุบัติเหตุ


ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี หากผู้เอาประกันภัยต้องการทำประกันภัยไม่เต็มปี เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ทำได้ โดยบริษัทจะคิดเบี้ย
ประกันภัยแบบตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น


ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลาทำงาน ขณะที่พักผ่อน กำลังโดยสารรถยนต์ เรือ รถไฟ
หรือ เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ก็ตาม

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือ เสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และโดยอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้น
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การตัดออกจากร่างกาย หรือสูญเสียการใช้งานของอวัยวะนั้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าอวัยวะนั้นจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง การทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งแยกเป็น ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย บริษัท จะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการจากรัฐ หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

อัตราเบี้ยประกันภัย จะพิจารณาจากความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยของแต่ละคน อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานบัญชี จะมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าพนักงานขับรถ หรือพนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 1113,
2078, 1903, 1902
ประกันภัยอุบัติเหตุ
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549