ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

40,000,000

13.33

2.

ธนาคารออมสิน

33,600,000

11.20

3.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

30,000,000

10.00

4.

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

29,960,200

9.99

5.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)

22,118,200

7.37

6.

นายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์

6,242,500

2.08

7.

นางสาวศุภจิตรา ธนะรัชต์

5,837,000

1.95

8.

บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด

4,577,875

1.53

9.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

4,360,274

1.45

10.

นายกิตติธัช ธนะรัชต์

4,343,750

1.45

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2561

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549