TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้พร้อมใจกันเริ่มการตั้งบริษัท จำกัด จึงเข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิมีเนื้อความต่อไปนี้
ข้อ 1.
ชื่อบริษัท " บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) " และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า " DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED"
ข้อ 2.
บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ข้อ 3.
วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1)
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และธุรกิจประกันภัยต่อทุกประเภท
(2)
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือการจำหน่าย จ่ายโอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิใดๆ
(3)
ให้กู้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนองทรัพย์สินและสิทธิใดๆ
(4)
กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ สถาบันการเงินอื่นใด รวมทั้งการรับ ออก โอน สลักหลัง ตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
(5)
ค้ำประกัน อาวัล ตั๋วเงิน หุ้น พันธบัตร และตราสารต่างๆ ทุกประเภท
(6)
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ทั้งบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชนจำกัด หรือลงทุนประกอบกิจการอื่นใดทุกประเภท ตามที่กฏหมายว่าด้วยการประกันภัยอนุญาตให้กระทำได้
(7)
ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา ตั้งตัวแทน และตัวแทนช่วงในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8)
ให้นำพันธบัตร เงินสด หรือหลักทรัพย์ของบริษัทไปประกันตัวหรือค้ำประกันบุคคลอื่นซึ่งถูกจับ หรือถูกควบคุมตัว ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลเพราะละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากการขับรถยนต์ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
(9)
ออกหุ้นโดยขายราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
(10)
ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงตราสารประเภทอื่นซึ่งกำหนดหรือจะได้กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ
(11)
ทำการเป็นนายหน้าและตัวแทนในกิจการค้าทุกประเภทยกเว้นการหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการค้าหลักทรัพย์
(12 )
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ข้อ 4.
ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนหกร้อยล้านบาท (๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-) แบ่งออกเป็นหกร้อยล้านหุ้น (๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐) มูลค่าหุ้นละหนึ่งบาทถ้วน (๑.-) โดยแยกเป็นหุ้นสามัญหกร้อยล้านหุ้น (๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐) หุ้นบุริมสิทธิ (-) หุ้น
ข้อ 5.
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร
ข้อ 6.
ชื่อ, สำนักอาศัย, และอาชีวะของผู้เริ่มการตั้งบริษัท จำนวนหุ้นซึ่งผู้เริ่มการตั้งบริษัทต่างคนจองไว้และลายมือผู้เริ่มการตั้งบริษัท มีดังต่อไปนี้ :-
(1)
ชื่อ นายสัญญา ยมะสมิต สัญชาติไทย อายุ 48 ปี สำนักเลขที่ 811 ถนนเพ็ชรบุรี ตำบลเพ็ชรบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ สัญญา ยมะสมิต
(2)
ชื่อ นางวิจิตรา ธนะรัชต์ สัญชาติไทย อายุ 30 ปี สำนักเลขที่ 27 ก ถนนศรีอยุธยา ตำบลสี่เสาเทเวศน์ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ วิจิตรา ธนะรัชต์
(3)
ชื่อ นายเฉลิม เชี่ยวสกุล สัญชาติไทย อายุ 38 ปี สำนักเลขที่ เทเวศน์ ซอย 1 ตำบลเทเวศน์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ เฉลิม เชี่ยวสกุล
(4)
ชื่อ นายทรงขิม สีบุญเรือง สัญชาติจีน อายุ 50 ปี สำนัก เลขที่ 604 ถนนสี่พระยา ตำบลสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น)
(5)
ชื่อ นายสมพงษ์ ตัณฑเศรษฐี สัญชาติไทย อายุ 40 ปี สำนักเลขที่ 53 ถ.ร่วมใจ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ สมพงษ์ ตัณฑเศรษฐี
(6)
ชื่อ นาย เคียกปุ๊น แซ่ตัน สัญชาติจีน อายุ 53 ปี สำนักเลขที่ 888 ถนนทรงวาด ตำบลจักวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ TANKEOK BOON
(7)
ชื่อ นายเต็งชอ แซ่โต๋ว สัญชาติจีน อายุ 50 ปี สำนักเลขที่ 868 ถนนสำเพ็ง ตำบลจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ
(8)
ชื่อ นายฮั่วเชียง แซ่โกว สัญชาติจีน อายุ 46 ปี สำนักเลขที่ 138 ถนนเยาวราช ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร อาชีวะค้าขาย จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ
(9)
ชื่อ นายถาวร พรประภา สัญชาติไทย อายุ 34 ปี สำนักเลขที่ 32 ถนนเจริญกรุง ตำบลสี่พระยา จองหุ้นไว้หนึ่งหุ้น (1 หุ้น) ลายมือชื่อ ถาวร พรประภา
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้ ทำเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2494

หมายเหตุของพะยาน
ข้าพเจ้า นายก๊กเลี้ยง นวพันธ์ ตั้งบ้านเรือนอยู่ 78 ตรอกกัปตันบุช อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร และนายจำรัส เผือกผ่อง ตั้งบ้านเรือนอยู่ 78 ตรอกกัปตันบุช อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ยืนยันว่าผู้เริ่มการตั้งบริษัททุกคนที่กล่าวนามข้างต้นไว้ ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
(ลายมือชื่อ) ก๊กเลี้ยง นวพันธ์ พะยาน

(ลายมือชื่อ) จำรัส เผือกผ่อง พะยาน

TIP Call Center

1736