ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 1. กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจำปี
 2. พิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
 3. พิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ รวมทั้งการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 7. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
 8. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 9. อนุมัติให้มีการตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขา
 10. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัทฯ
 11. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ


อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
 4. บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด
 6. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้
 7. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยจัดทำระบบบริหารผลงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) กำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาฯ จะวัดผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลประกอบการกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยภายในประเทศ ผลการประเมินในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549