ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เคลมประกันภัย
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
วิธีการใช้บัตรประกัน (DHIPAYA CARE CARD)

วิธีการใช้บัตรสุขภาพ-ทิพยประกันภัย

 

ผู้ป่วยแสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยไม่มีบัตรประกันภัย ลืมนำบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แต่มีข้อมูลความคุ้มครองในระบบ บริษัทฯ จะสามารถยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองให้ได้ โดยให้สถานพยาบาลโทร.ติดต่อ Hotline เพื่อตรวจสอบสิทธิ์จาก
ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยทุกวัน
กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Hotline 02-6601221 ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง


    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549