TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม

มิติใหม่ของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมายาวนานกว่า 54 ปี และมีความมั่นคงทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลที่ดี การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ
ตะกาฟูล (Takaful) เป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้านการประกันภัย โดยยึดหลักและวิธีปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามแตกต่างจากประกันภัยปกติอย่างไร

การประกันภัยแบบตะกาฟูลอยู่บนหลักการของการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนตกลงร่วมกันบริจาคเงินในรูปของเบี้ยประกันภัย เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามขอบเขตที่ได้มีการตกลงไว้ภายใต้การประกันภัยนอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะนำเงินสำรองประกันภัยที่คำนวณจากเงินสนับสนุนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามระเบียบของกรมการประกันภัย ไปบริหารจัดการให้เกิดผลกำไรตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายซะกาต ตามหลักการของศาสนา และเมื่อมีผลกำไรจากการบริหาร บริษัทฯ จะแบ่งกำไรดังกล่าวคืนกลับให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

บริหารงาน 2 ระบบในบริษัทเดียวกัน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ดำเนินนโยบายธุรกิจในลักษณะ 1 บริษัท 2 ระบบ คือ ระบบประกันวินาศภัยทั่วไป และ ระบบประกันภัยแบบอิสลามหรือ ตะกาฟูล " Takaful" ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการชะรีอะฮ์ (Shariah Advisory Board) โดยทำการแยกบริหารงานทั้งในแง่ของการบริหารจัดการภายใน และการให้บริการลูกค้าของทั้ง 2 ระบบ ออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดย กระทรวงการคลังธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)


กรมธรรม์ " ทิพยตะกาฟูล"

บริษัทฯได้ออกแบบและพัฒนากรมธรรม์ " ทิพยตะกาฟูล" โดยได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ :-

ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม

1. การประกันอัคคีภัย
2. การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่
2.1 ภาคที่ 1 การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.)
2.2 ภาคที่ 2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- กรมธรรม์ประเภท 1
- กรมธรรม์ประเภท 2
- กรมธรรม์ประเภท 3
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด , การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล , การประกันภัยสำหรับเงิน , การประกันภัยโจรกรรม ฯลฯ


การชำระค่าเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะทำการเปิดบัญชีประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามไว้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว


การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะนำเงินจากกองทุนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชำระเบี้ยประกันภัยเข้ามาในบัญชีดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความเสียหาย


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ขยายงานรับประกันภัยตะกาฟุล / 02-239-2200 ต่อ 1223 , 2163 , 2860

TIP Call Center

1736