TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด

ทิพยประกันภัย

เลือกที่จะดีกว่า ในมุมมองที่แตกต่าง

สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC - ทิพยประกันภัย ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด
คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรหลัก
ผู้สมัครบัตรเสริม
1. อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 1. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. รายได้รวมขั้นตํ่า 40,000 บาทต่อเดือน 2. โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ พร้อมทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( ทวิ 50 )
สําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม


โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย ( Work Permit ) ตั้งแต่ 2 ปี

กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

สิทธิประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี - ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด
กรุณาติดต่อได้ที่ ศูนย์ทิพยบริการ โทร 02-239-2200 กด 4

TIP Call Center

1736