TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม
1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ จะพิจารณาดังนี้
1.1 กรณีไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำรวจ


1.1.1
แนะนำผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง โหลดแอพพลิเคชั่น TIP FLASH CLAIM
1.1.2
แนะนำผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง ไปติดต่อที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน/ร้านกระจก ที่บริษัทมี ข้อตกลงในการให้บริการ CLAIM ONLINE เพื่อเปิดเคลมและทำการจัดซ่อม
1.1.3
แจ้งผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง ติดต่อส่วนพิจารณาสินไหมสำนักงานใหญ่หรือสาขา เพื่อ เปิดเคลมและรับใบรับรองความเสียหาย
1.2 กรณีต้องมีการสำรวจภัย เจ้าหน้าที่จะส่งพนักงานออกสำรวจอุบัติเหตุ
พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ ดำเนินการดังนี้
1.2.1
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพนักงานสำรวจอุบัติเหตุดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ลักษณะเหตุ และ พิจารณาความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
1.2.2
ออกใบรายการความเสียหาย (ใบเคลม) ให้กับผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง แล้วแต่กรณีไว้ เป็นหลักฐานเพื่อให้นำมาติดต่อบริษัท หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2.3
กรณีมีประเด็นที่ข้อมูลการสำรวจภัยยังไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เข้าเงื่อนไข/ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ให้ออกบัตร ติดต่อและนำเสนอบริษัทเพื่อพิจารณา
1.3 บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
2. การพิจารณาสินไหม : ค่าซ่อมรถ
2.1
กรณีผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำรถยนต์เข้าซ่อมกับศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสัญญา
2.1.1

เมื่อผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำรถประกันเข้าซ่อม ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน เสนอราคาค่าซ่อมผ่านระบบคอมพิวเตอร์

2.1.2
เจ้าหน้าที่พิจารณาราคา จากการเสนอราคาค่าซ่อมรถของศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และอนุมัติการซ่อม
2.1.3
เมื่อศูนย์ซ่อมดำเนินการจัดซ่อมรถเสร็จ จะส่งมอบรถคืนให้กับทาง ผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
2.1.4

ผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดซ่อมและลงนามเอกสารการรับรถจากศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

2.2 กรณีจัดซ่อมกับอู่นอกสัญญา
2.2.1
รถประกัน
-
ผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำภาพรถหรือรถที่เสียหายมาติดต่อบริษัทพร้อมใบเสนอราคาค่าซ่อม พิจารณาอนุมัติราคาค่าซ่อม
-
เจ้าหน้าที่บริษัทจะทำการตรวจการจัดซ่อมรถและรับเอกสาร
2.2.2
รถคู่กรณี
-
ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมตามรายละเอียดดังนี้ >> คลิก
2.2.3
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเสียหายพร้อมพิจารณาและเจรจาค่าซ่อมตามราคาที่มีในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินออกใบนัดจ่ายตามราคาที่ตกลง
2.2.4
เมื่อผลการเจรจาเป็นที่ยุติ นำราคาที่ยุติ บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำบันทึกลงนามโดย ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
3. การพิจารณาสินไหม : ทรัพย์สิน บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
3.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
3.1.1
ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำภาพถ่ายความเสียหายทรัพย์สินพร้อมใบเสนอราคามาติดต่อบริษัท
3.1.2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าซ่อมตามราคาที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
แจ้งผลดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

3.1.3
ดำเนินการเจรจาค่าเสียหายเมื่อผลการเจรจาเป็นที่ยุติ นำราคาที่ยุติบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
และจัดทำบันทึกลงนามโดยผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง พร้อมออกใบนัดจ่าย เพื่อดำเนินการจ่ายภายในระยะเวลา 15 วัน
3.2 ความเสียหายต่อร่างกายและชีวิต
3.2.1
ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้อง นำเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมมาติดต่อบริษัท
3.2.2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ /ผู้มีสิทธิเรียกร้อง เรียกร้อง โดยแจ้งผลดำเนินการส่วนเบื้องต้นภายในระยะเวลา 1 วัน และส่วนเกินภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

3.2.3

ดำเนินการเจรจาค่าสินไหมทดแทน เมื่อผลการเจรจาเป็นที่ยุติ นำบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำบันทึกลงนามโดยผู้เอาประกันภัย/ ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง พร้อมออกใบนัดจ่ายเพื่อดำเนินการจ่าย โดยส่วนเบื้องต้นดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วันและส่วนเกินดำเนินการภายในระยะเวลา 15 วัน

TIP Call Center

1736