ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายสมใจนึก เองตระกูล
นายสมใจนึก เองตระกูลกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา


หลักสูตรการอบรม
นายสมใจนึก เองตระกูล

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร " The Role of Chairman Program" (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

- ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ, บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549