ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์
นายต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาโทสถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) ( เกียรตินิยมดี )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์
นายต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์
- ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย)
- รักษาการผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบเท่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549