ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ
ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธรรมาภิบาล) มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์
นายปราโมทย์  วิบูลย์กิจโชติ
- ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยรถยนต์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประกันภัยรถยนต์


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549