TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ
ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธรรมาภิบาล) มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์
นายปราโมทย์  วิบูลย์กิจโชติ
- ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยรถยนต์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประกันภัยรถยนต์


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

TIP Call Center

1736