ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
- เลขานุการบริษัท


การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)


หลักสูตรการอบรม
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย


ตำแหน่งอื่น (ปัจจุบัน)


- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารองค์กร
- เลขานุการคณะกรรมการ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549