ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
งบดุล
ประจำปี
งบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาส (สิ้นสุดวันที่...)
2561
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 61 และ 60
ไตรมาส 3................................................
 

สำหรับปี..................................................

 
2560
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 60 และ 59
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 60 และ 59

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 60 และ 59
2559
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 59 และ 58
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 59 และ 58

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 59 และ 58
2558
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 58 และ 57
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 58 และ 57

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 58 และ 57
2557
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
30 มิ.ย. 57 และ 56
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 57 และ 56

สำหรับปี..................................................

31 ธ.ค. 57 และ 56
2556
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2555
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2554
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2553
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 53 และ 52

สำหรับปี..................................................

2552
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................
30 ก.ย. 52 และ 51

สำหรับปี..................................................

2551

ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2550
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2549
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2548
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2547
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2546
ไตรมาส 1................................................
ไตรมาส 2................................................
ไตรมาส 3................................................

สำหรับปี..................................................

2545

สำหรับปี..................................................

 

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549