TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เนื่องจากภยันตรายและความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง (ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)
นั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และนับวันยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ มาจากสาเหตุต่างๆ ที่บางครั้งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ถูกโจรกรรมสินค้า ภัยจากโจรสลัด เป็นต้น

ดังนั้นการประกันภัยขนส่งสินค้า จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของสินค้าว่าหากสินค้าที่ขนส่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่นำเข้า หรือสินค้าส่งออก หรือเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปนั้นได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอาประกันภัยก็สามารถนำเงินที่ได้รับการชดใช้ไปซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด 4ประเภท ที่สามารถรองรับผู้เอาประกันภัยที่สนใจทำประกันภัย ดังนี้

1.

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance Policy)

2.

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ (Inland Cargo Insurance Policy)

3.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier's Liability Insurance Policy)

4.

กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Marine Hull and Machinery Insurance Policy)

ดาวน์โหลดโปรแกรม (ให้ Download และบันทึกไว้ที่ ไดรฟ์ C เท่านั้น)

โปรแกรมพิมพ์กรมธรรม์ Marine
คู่มือติดตั้งโปรแกรมพิมพ์กรมธรรม์ Marine
คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์กรมธรรม์ Marine
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
    ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
    ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
    โทร. 02-239-2203, 02- 239-2211, 089-920-6573

  • ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
    โทร. 02-239-2234, 02-239-2201, 092-271-4375

TIP Call Center

1736