TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
(INLAND CARGO INSURANCE POLICY)

ผู้เอาประกันภัย :

เจ้าของสินค้า

ความคุ้มครอง :

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
ที่ขนส่งภายในประเทศ

แบบคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด

แบบระบุภัย

1.

อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าฝ่า

2.

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งอื่นนอก
ยานพาหนะและหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเอง

3.

เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการพลิกคว่ำ ตก
ถนน สะพานหรือไหล่ทาง

4.

ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3

5.

ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย

6.

การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง

7.

ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงครามอื่นใด การปิดงานงดจ้าง

8.

สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและการจัดระวาง ซึ่งผู้เอา
ประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง

9.

การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง

10.

การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า

11.

การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสม หรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง

12.

ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า

13.

การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือทำให้สินค้าที่เอาประกัยภัยเสียหาย

14.

นิวเคลียร์

15.

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น

16.

ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss)


= คุ้มครอง = ไม่คุ้มครอง

เส้นทางที่คุ้มครอง:

เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ
ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง:

จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วประเทศไทย ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิต ทั่วประเทศไทย

เอกสารที่ใช้ทำประกัน :

1.

ใบกำกับสินค้า (Invoice) ทุนประกันภัย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

2.

ใบคำขอเอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ (Inland Cargo Insurance Proposal)

สินค้าที่ไม่รับประกัน:

1.

สัตว์มีชีวิต

2.

ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย

3.

วัตถุโบราณ

4.

สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-239-2203, 02- 239-2211, 089-920-6573

TIP Call Center

1736