TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ทิพยจัดเต็ม (Absolute Health Solution)
รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

250,000

350,000

400,000

500,000

600,000

650,000

750,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

16,000

(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

- ค่าบริการรถพยาบาล

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด

- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

2. Personal Accident

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2)
*ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

400,000

500,000

600,000

650,000

750,000

เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

20 - 30

3,050

4,440

5,050

5,450

5,850

6,160

6,560

31 - 40

3,840

5,610

6,370

6,840

7,300

7,670

8,140

41 - 50

4,820

6,540

8,000

8,540

9,090

9,540

10,090

51 - 60

6,400

9,360

10,640

11,310

11,990

12,580

13,260

61 - 65* (สำหรับต่ออายุเท่านั้น)

8,400

12,290

13,970

14,810

15,660

16,410

17,260


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์ (อายุ 61-65 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
 2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ( Pre-existing Condition)
  บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่

  1. ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  2. กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะเวลา 5 ปีก่อนกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 4. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)
  1. บริษัทจะไม่ทำการจ่ายสินไหมตามผลประโยชน์ในกรมธรรม์สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรกหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ
  2. บริษัทจะไม่ทำการจ่ายสินไหมตามผลประโยชน์ในกรมธรรม์สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันแรกหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ
   2.1 เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
   2.2 ริดสีดวงทวาร
   2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
   2.4 ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
   2.5 การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
   2.6 นิ่วทุกชนิด
   2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา
   2.8 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้
สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา: คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก
ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่ a&hbusales@dhipaya.co.th
หรือแฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903หรือ 2078หรือ 4132หรือ 4135

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร แล้วแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัย
และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแจ้งวิธีการชำระเงิน กลับทางอีเมล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

หรือ สอบถามออนไลน์ที่นี่ >> คลิก

ดาวน์โหลดแผนประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย >> คลิก

TIP Call Center

1736