TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
TIP Take Care

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

80,000

120,000

150,000

200,000

250,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

400,000

600,000

750,000

1,000,000

1,250,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

- ค่าบริการรถพยาบาล

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด

- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

2. ความคุ้มครองค่าวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

ค่าฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ฉีดวัคซีนโดยแพทย์หรือพยาบาล
ภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก (ต่อ ปี)

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2)
(ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

80,000

120,000

150,000

200,000

250,000

4. ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยใน, ไข้หวัดใหญ่, อุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่าปลงศพ
(หมวด 1, 2, 3 และ 4)

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

15 - 30 8,190 9,700 10,665 12,270 13,880
31 - 40 10,290 11,920 12,975 14,730 16,490
41 - 50 11,345 13,375 14,730 16,990 19,250
51 - 60 15,810 18,445 20,255 23,265 26,275
61 - 70 21,795 25,715 28,485 33,105 37,725
71 - 80* (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) 28,020 33,545 37,520 44,150 50,775


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุ 15 - 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 2. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
 3. ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 4. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 7. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้
สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา: คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก
ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่ a&hbusales@dhipaya.co.th
หรือแฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903หรือ 2078หรือ 4132หรือ 4135

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร แล้วแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัย
และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแจ้งวิธีการชำระเงิน กลับทางอีเมล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

หรือ สอบถามออนไลน์ที่นี่ >> คลิก

ดาวน์โหลดแผนประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย >> คลิก

TIP Call Center

1736