TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นางจรี วุฒิสันติ
นางจรี วุฒิสันติ
กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน


การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศสวีเดน ซีด้า


หลักสูตรการอบรม
นางจรี วุฒิสันต

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9/2016 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2558 ธนาคารกรุงไทย
-
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 19, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่29/2003 (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)


-
กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
-
กรรมการบริษัท เคทีบีแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

TIP Call Center

1736