TIP
Call Center

1736
จุดเด่นทางการเงิน

รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)
2560 2559 เพิ่มขึ้น / ลดลง การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
เบี้ยประกันภัยรับ 20,008.37 20,428.77 (420.40) (2.06)
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,595.52 2,301.57 293.95 12.77
กำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,192.00 1,031.69 160.31 15.54
กำไรจากการลงทุนรวม 763.31 823.5 (60.19) (7.31)
กำไรสุทธิ 1,656.07 1,567.62 88.45 5.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.52 5.23 0.29 5.54
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 3.75* 2.75 1.00 36.36
สินทรัพย์รวม 49,475.68 55,211.39 (5,735.71) (10.39)
ส่วนของเจ้าของ 7,551.63 6,587.81 963.82 14.63

*ปี 2560 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 2.75 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท แก่ผูถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

TIP Call Center

1736