ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
จุดเด่นทางการเงิน

รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)
2559 2558 เพิ่มขึ้น / ลดลง การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
เบี้ยประกันภัยรับ 20,428.77 23,188.49 (2,759.72) (11.9)
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,301.57 2,264.09 37.48 1.66
กำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,031.69 1,111.63 (79.94) (7.19)
กำไรจากการลงทุนรวม 823.5 663.34 160.16 24.14
กำไรสุทธิ 1,567.62 1,486.28 81.34 5.47
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.23 4.95 0.28 5.66
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.75 2.5 0.25 10
สินทรัพย์รวม 55,211.39 56,068.02 (856.63) (1.53)
ส่วนของเจ้าของ 6,587.81 5,839.06 748.75 12.82

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549