TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยโรคร้ายแรง


ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

- โรคมะเร็งระยะลุกลาม

- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด

- การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ

- โรคตับวาย

- โรคปอดระยะสุดท้าย

- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ

- ภาวะหมดสติ

- การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

อายุ (ปี)

เบี้ยประกันรายปี (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

20-30

430

860

1,290

1,720

2,150

31-40

970

1,940

2,910

3,870

4,840

41-50

2,100

4,200

6,300

8,400

10,480

51-60

5,100

10,200

15,300

20,400

25,500

61-64 (กรณีต่ออายุเท่านั้น)

7,730

15,450

23,150

30,900

38,600

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • มีอายุระหว่าง 20-60 ปี (61-64 เฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น)
 • ไม่ต้องตรวจร่างกาย เพียงแต่แถลงประวัติสุขภาพในใบคำขอฯ ตามความเป็นจริง
 • กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพียงโรคเดียวเท่านั้น

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนหากโรคร้ายนั้นเป็นผลมาจาก หรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงภายในระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ
  เว้นแต่โรคร้ายแรงนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดจนไม่สามารถครองสติได้
 • การปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษหรือการใช้ยาในทางที่ผิด
 • โรคเอดส์ (AIDS) หรืออาการเอดส์สัมพันธ์ (ARC)
 • ความผิดปกติ รวมทั้งความพิการที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การติดยาเสพติดให้โทษ
 • การเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้าย
 • การแผ่รังสี หรือการระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์
หมายเหตุ : ข้อยกเว้นอื่นๆเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


ดาวน์โหลดใบสมัคร
>> คลิก
ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่ a&hbusales@dhipaya.co.th
แฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903 หรือ 2078 หรือ 4132 หรือ 4135

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

หรือ สอบถามออนไลน์ที่นี่ >> คลิก

TIP Call Center

1736