TIP
Call Center

1736
ปี 2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 9,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้้
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ โดยกรอก "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557" เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่อง ดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์์
4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และติดตามกลยุทธ์ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และในกรณีที่คณะกรรมการ ปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้ พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ต่อไป
 ดาวน์โหลด: แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 9,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557" พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก "แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557" และ "แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก " แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557" เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อบุคคลที่ผ่านการ สรรหาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ต่อไป
 ดาวน์โหลด:

TIP Call Center

1736