ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยอื่นๆ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด ทิพย์สมาร์ท SME TIP ชดเชยชัวร์ Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ทิพย์สมาร์ท SME

ความคุ้มครองที่ได้รับ
หมวดที่ 1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้ทาแสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น) ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ชดใช้ตามความเสียหายจริง
แต่ไม่เกินทุนประกันภัย
หมวดที่ 2 เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
หมวดที่ 3 โจรกรรม (จร.2)
100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(10,000 บาท/ชิ้น)
หมวดที่ 4 ประกันภัยกระจก
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
หมวดที่ 5 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
500,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(100,000.-บาท/ครั้ง)
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ภัยน้ำท่วม
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลมพายุ
10% ของทุนประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าขนย้ายซากทรัพย์
ไม่เกิน 1% ของทุนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาออกแบบฯ ฯลฯ


ทุนประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
(รวมภาษีอากร)
1,000,000
2,999
2,000,000
4,299
3,000,000
5,599
4,000,000
6,899
5,000,000
8,199
10,000,000
14,599
20,000,000
27,499
30,000,000
40,399
50,000,000
66,199

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
 • เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
  รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สต๊อกสินค้า
 • เครื่องจักร รวมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่านั้นไม่รับประกันภัยสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
 • การทำประกันภัยจะต้องทำตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Value)
 • ทุนประกันภัยขั้นต่า 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • ไม่รับประกันภัยอาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น
 • ไม่รับประกันภัยสต๊อกสินค้าทางการเกษตร

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกัน >> คลิก
ส่งใบคำขอมาที่

อีเมล : comeporna@dhipaya.co.th, kledkaewj@dhipaya.co.th, jumpojd@dhipaya.co.th, lukkhanab@dhipaya.co.th

แฟกซ์ : 0 2239 2049 ต่อ 2166, 2180, 2174, 2188, 2189, 2169, 2004


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันอัคคีภัย
โทร. 0 2239 2200 ต่อ 2166, 2170, 2174, 2180, 2188, 2189

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549