ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549