ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี

นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยโครงการพิเศษ
นายธีรวัฒน์  ตั้งเสรี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549