TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายวัฒนา กาลนาน

นายวัฒนา กาลนาน
กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาล


การศึกษา

- ปริญญาโท M.A. (Arts) Economics, Roosevelt, USA
- ปริญญาตรี พณ.บ. (พาณิชยศาสตร์) การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวัฒนา กาลนาน

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5, สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
- CFO Academy: Advance Program
- โครงการพัฒนาผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
- Sedgwick Diploma Course


ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

- ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

TIP Call Center

1736