TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง
กรณีใช้บัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญา
แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีทำประกันภัยส่วนตัว (Individual Insurance)

  • ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
  • หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว เนื่องจากเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลนอกสัญญา ให้นำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้
    • นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
    • นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหม หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

กรณีทำประกันภัยผ่านหน่วยงาน (Group Insurance)

  • ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
  • หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้นำหลักฐานไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ
  • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

TIP Call Center

1736