TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
ขั้นตอนและวีธีการเรียกร้องค่าสินไหม
กรณีใช้บัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญา
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
 • การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที
 • กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง


กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีทำประกันภัยส่วนตัว (Individual Insurance)
 • ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 • หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว เนื่องจากเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลนอกสัญญา ให้นำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้
  • นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
  • นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหม หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

กรณีทำประกันภัยผ่านหน่วยงาน (Group Insurance)
 • ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 • หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้นำหลักฐานไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

TIP Call Center

1736