TIP
Call Center

1736
ปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2560 และรายงานทางการเงินปี 2560 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 :

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แบบขอรับรายงานประจำปี 2560

 

TIP Call Center

1736