TIP
Call Center

1736
ปี 2556

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แบบขอรับรายงานประจำปี 2555

TIP Call Center

1736