ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารประกอบการเรียกร้อง ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีค่ารักษาพยาบาล
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเบิก Motor Add on
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทาง (TA)
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเบิก Motor Add on Lady
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนกรณีโรคร้ายแรง
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนกรณีโรคมะเร็ง

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549