TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

1. เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการดังนี้
1.1
กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะขอเอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(Click เอกสารประกอบการพิจารณา)
1.2 กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายตามนัดหมาย และออกหนังสือขอเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(Click เอกสารประกอบการพิจารณา)

2. เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
2.1
กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วน
2.2
กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วน และรายงานจากเจ้าหน้าที่สำรวจภัย
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
4.
กรณีความเสียหายไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทราบ และออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
5. หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถดำเนินการดังนี้
5.1
ติดต่อ/ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม หรือ
5.2
ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ >> คลิกที่นี่

TIP Call Center

1736