TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสินไหม สำนักงานใหญ่ หรือสาขา

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อาคารพระราม 9 แผนที่ศูนย์

63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 1736

บมจ. ทิพยประกันภัย แผนที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายสินไหมรถยนต์
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 1736 , โทรศัพท์ : 0-2239-2200

สำนักงานสาขา ทั่วประเทศ ที่อยู่และแผนที่สาขาต่างๆ

TIP Call Center

1736