TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
กรณีจัดซ่อมกับอู่นอกสัญญา

กรณีจัดซ่อมกับอู่นอกสัญญา ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

1.1
ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
1.2
สำเนาทะเบียนรถ
1.3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
1.4
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.5
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาติดต่อเองได้)
1.6
ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีที่นำรถไปจัดซ่อมเอง)
1.7
(ถ้ามี) กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

TIP Call Center

1736