ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
กรณีทรัพย์สินเสียหาย

กรณีทรัพย์สินเสียหาย ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

1.1
ใบรับรองความเสียหาย
1.2
ใบประเมินราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย
1.3
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหา
1.4
หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง
1.5
เอกสารอื่นๆ กรณีที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549