TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ

กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

1.1
กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ (กรณีเป็นผู้เอาประกันภัย)
1.2
บัตรติดต่อ (กรณีเป็นผู้เสียหายที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย)
1.3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
1.4
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตามจริง (ต้นฉบับ)
1.5
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดและสาเหตุการบาดเจ็บพร้อมระยะเวลาในการรักษาหรือระบุการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
1.6
บันทึกการเรียกร้องสินไหมบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
1.7
เอกสารอื่นๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้บาดเจ็บ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน เป็นต้น

TIP Call Center

1736