TIP
Call Center

1736
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

1.1
ใบมรณบัตร
1.2
สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักสอบสวนที่แสดงว่าผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
1.3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
1.4
สำเนาทะเบียนบ้านที่จำหน่าย "ตาย"
1.5
เอกสารแสดงความเป็นทายาท เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือคำสั่งศาลในการแต่งตั้งตามกฎหมาย เป็นต้น
1.6
เอกสารอื่นๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้เสียชีวิต เช่น สลิปเงินเดือน, เอกสารรับรองการทำงาน, รูปงานศพ เป็นต้น
1.7
บันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมระหว่างทายาทกับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย
1.8
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต

TIP Call Center

1736