TIP
Call Center

1736
ปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบขอรับรายงานประจำปี 2559

TIP Call Center

1736