ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายลือชัย ชัยปริญญา

นายลือชัย ชัยปริญญา
กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายลือชัย ชัยปริญญา

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Digital Banking &Inspirational Leadership
- หลักสูตร Executive Brand Solicitation
- นโยบายการป้องกันและแก้ไข NPL
- การใช้งานในระบบ Lead and Sales CRM
- หลักสูตร Executive Leadership Development Program (ELDP)
- หลักสูตร KTB Digital Banking Workshop
- หลักสูตร Proud to be a Good Leader
- Influencer ผู้สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
- หลักสูตร Strategic Marketing Plan for Service Marketing
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)


ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549